บทเรียน c#

คำอธิบายรายวิชา_ม.5

ใบความรู้ที่ 1

ใบความรู้ที่ 1.3

แนะนำ_c#

ใบงานที่1

เฉลยใบงานที่ 1

ใบความรู้ที่ 2

ตัวอย่างเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านเวคเตอร์แบบสองมิติ

Advertisements

บทเรียนเกี่ยวกับหุ่นยนต์

ประโยชน์ของหุ่นยนต์

ในส่วนของโลกของหุ่นยนต์นี้ จะมุ่งไปที่เรื่องราวของหุ่นยนต์เท่าที่จะหาข้อมูลมาได้ครับ เช่น การเรียนรู้การออกแบบการสร้างหุ่นยนต์
แบบง่าย ไปจนถึงหุ่นยนต์ที่ต้องใช้โปรแกรมในการควบคุม อุปกรณ์สำหรับในการสร้างหุ่นยนต์ วงจรการควบคุมสำหรับหุ่นยนต์แบบ
ต่างๆ รวมไปถึงบทความ โครงงานต่างๆที่จะนำมาลงไว้ในส่วนของหุ่นยนต์แห่งนี้ครับ
ที่มาที่ไปของหุ่นยนต์ ในสมัยก่อนหุ่นยนต์เป็นเพียงการจิตนาการของมนุษย์ ว่าในวันข้างหน้าจะต้องมีเครื่องจักรที่สามารถมาใช้งาน
แทนมนุษย์ได้ และในช่วง ประมาณ ค.ศ.1942 ไอเซก อะซิมอฟ ได้เขียนนิยายเรื่องสั้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ซึ่งโด่งดังมาก จากนั้น
หุ่นยนต์ หรือ Robot จะไม่ได้อยู่ในจิตนาการอีกต่อไป แต่จริงๆแล้วเครื่องจักรหรือเครื่องกลที่สามารถทำงานแทนมนุษย์นั้นมีมานาน
แล้ว เช่น นาฬิกาน้ำ สร้างขึ้นเมื่อ 250 ปีก่อนคริสตร์กาล หุ่นยนต์ได้มีการพัฒนาการรูปต่างๆกันโดยมนุษย์ มีการนำเทคโนโลยีมา
ใส่ไว้ในตัวหุ่นยนต์ ทำให้หุ่นยนต์มีความสามารถในการทำงานมากขึ้น รวมทั้งมีการตัดสินใจได้ด้วยตัวเองซึ่งจะใช้เทคโนโลยีที่เรียก
ว่า AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์

ปัจจุบันหุ่นยนต์ได้นำมาใช้งานมากมาย ตามโรงงานต่างๆจะใช้หุ่นยนต์ในการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ บางมหาวิทยาลัยได้มีการ
วิจัยพัฒนารูปแบบของหุ่นยนต์ให้มีความสามารถมากขึ้น บางบริษัทก็หันมาพัฒนาหุ่นยนต์ให้เป็นที่รู้จักกันมากมาย ทั้งเอาไว้เพื่อ
ความบันเทิง หรือเอาใช้ใช้ประโยชน์ ประเทศที่มีการใช้หุ่นยนต์หรือมรการพัฒนาหุ่นยนต์คงหนีไม่พ้น ญี่ปุ่น และอเมริกา ในอนาคต
เราคงจะได้เห็นการใช้ประโยชน์จากหุ่นยนต์กันมากขึ้น หรือ อาจจะมาเป็นเพื่อนของมนุษย์เลยก็ว่าได้

ความหมายของหุ่นยนต์ และ กฎของหุ่นยนต์ คำว่าหุ่นยนต์จะหมายถึง เครื่องจักรที่ทำงานแทนมนุษย์โดยมีคำสั่งที่มนุษย์ป้อนให้
กฎของหุ่นยนต์
1. หุ่นยนต์ต้องไม่ทำร้ายมนุษย์ และหุ่นยนต์ต้องช่วยเหลือมนุษย์
2. หุ่นยนต์ต้องเชื้อฟังคำสั่งของมนุษย์ แต่ต้องไม่ขัดแย้งกับข้อ 1
3. หุ่นยนต์สามารถป้องกันตัวเองได้แต่ต้องไม่ขัดแย้งกับข้อที่ 1 และ 2

>>>อ่านต่อ

ส่วนประกอบของหุ่นยนต์

ในหุ่นยนต์หนึ่งตัวจะประกอบด้วยอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆมากมาย ซึ่งอุปกรณ์แต่ละชนิดนั้นจะมีหน้าที่แตกต่างกันไป ตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน การเลือกใช้จึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจรวมถึงความเหมาะสม เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คงทน และประหยัดพลังงาน

หุ่นยนต์จะแบ่งส่วนประกอบใหญ่ๆ เป็น 4 ส่วน ได้แก่

ส่วนประกอบของหุ่นยนต์

บทเรียน Prodesktop

โปรแกรม Pro/DESKTOP คืออะไร

             Pro/DESKTOP เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษาที่ใช้สอนนักเรียนในเรื่องการออกแบบและสร้างงาน 3มิติ ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Pro/DESKTOP นี้ง่ายต่อการใช้งาน และมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยสามารถนำโปรแกรม Pro/DESKTOP มาเป็นเครื่องมือในการออกแบบและสร้างชิ้นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเอง  ซึ่งการสร้างชิ้นงานสามารถมองเห็นชิ้นงานเป็น 3  มิติเสมือนจริง  อีกทั้งนักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และออกแบบผลิตภัณฑ์ในเชิงการตลาด  หากนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้โปรแกรมPro/DESKTOP มากขึ้นจะเป็นแนวคิดและมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นวิศวกร  นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และนักเทคโนโลยี  เป็นต้น

             โปรแกรม Pro/DESKTOP นี้เหมาะสำหรับใช้สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้เพียง 2-3 สัปดาห์ก็สามารถทำความเข้าใจได้เป็นอย่างดี สำหรับการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการสร้างชิ้นงาน/โครงงานของนักเรียน  จะใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมง  ก็จัดสร้างชิ้นงานขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งนักเรียนสามารถนำโปรแกรม Pro/DESKTOP นี้ไปใช้และฝึกปฏิบัติงานที่บ้านได้ด้วยตนเอง  ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดความชำนาญในการใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP เพิ่มขึ้น

>>>อ่านต่อ

บทเรียน Joomla

                               Joomla 1.5 CMS
ความหมายของ Content Management System (CMS)
ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์(Content Management System : CMS)
คือ ระบบที่พัฒนา คิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยลดทรัพยากรในการพัฒนา(Development)
และบริหาร(Management)เว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังคน ระยะเวลา และเงินทอง
ที่ใช้ในการสร้างและควบคุมดูแลไซต์ โดยส่วนใหญ่แล้ว มักจะนำเอา
ภาษาสคริปต์(Script languages) ต่างๆมาใช้ เพื่อให้วิธีการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ
ไม่ว่าจะเป็น PHP, Perl, ASP, Python หรือภาษาอื่นๆ(แล้วแต่ความถนัดของผู้พัฒนา)
ซึ่งมักต้องใช้ควบคู่กันกับโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์(เช่น Apache) และดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์(เช่น MySQL)

อ่านต่อ>>>

บรรยากาศการอบรมการสร้าง Blog

ภาพกิจกรรมการจัดการอบรม Blog

ณ โรงแรม Maxx

ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2554

This slideshow requires JavaScript.